Organize Sanayi Bölgesi 1289 Nolu Parsel Dolu Harman Köyü Merkez/Siirt
trende

Çalışma Ruhsatı

Anasayfa » Çalışma Ruhsatı

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre ve toplum sağlığının korunması, çevresel gelişmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem arz eden Gayrı Sıhhi Müesseselerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, imar planlarına uygun endüstriyel gelişmenin sağlanması, mevcut veya kurulacak olan Gayrı Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen müesseselere uygulanacak yaptırımların ortaya konmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmaktadır. OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101.maddesi gereğince OSB içinde kurulacak işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce verilir.
Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre ve toplum sağlığının korunması, çevresel gelişmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem arz eden Gayrı Sıhhi Müesseselerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, imar planlarına uygun endüstriyel gelişmenin sağlanması, mevcut veya kurulacak olan Gayrı Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen müesseselere uygulanacak yaptırımların ortaya konmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmaktadır. OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101.maddesi gereğince OSB içinde kurulacak işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce verilir.
Ruhsatlarını almak isteyen katılımcı Müdürlüğümüzden GSM Ruhsatı Başvuru formu dilekçesini alarak belirtilen evrakları tamamlar. Müdürlüğümüze teslim edilen evraklar incelenerek Kurul müesseseyi denetler. Yapılan incelemeler sonucu;
Dosyadaki bilgi ve belgelerin doğru ve yeterli olması, tesis faaliyetinin çevre korunması ve toplum sağlığı açısından uygun görülmesi halinde Kurulca Açılma Raporu düzenlenir. Açılma Raporunun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce uygun görülerek onaylanması halinde karar yürürlüğe girer ve Açılma Ruhsatı tanzim edilir.

Gerekli evraklar;

1.Dilekçe ile müracaat ( OSB tarafından tahsis edilmeyen, ancak kiralama yoluyla faaliyette bulunmak isteyen işletmeler Müteşebbis Heyetimizden uygunluk kararı almak zorundadırlar )
2.Yapı kullanma belge izni ( OSB Müdürlüğüne müracaat ile )
Yapı Kullanma İzni Belgesi düzenlenebilmesi için ;
a) Yapı Ruhsatı ile ilgili İşyerinin SGK İlişiksizlik Belgesi alması ( SGK Siirt Merkez Müdürlüğünden ) ( 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi İle Geçici İskan Veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ
b) ÇED Yazısı ( İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi yada Muaf yazısı )

 1. Çevre izni veya geçici faaliyet belgesi yazısı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ile )
 2. Tehlikeli atıklar yazısı ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ile)
 3. İtfaiye raporu yazısı ( Belediye İtfaiye Müdürlüğünün müracaatı ile uygunluk yazısı alınması gerekmektedir. )
 4. Tapu sureti ( Tapusu verilmiş olanlar )
 5. Kapasite raporu ( Ticaret ve Sanayi Odası ) + İŞ AKIM ŞEMASI
 6. Sanayi sicil belgesi
 7. Ticari sicil gazetesi ( Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Memurluğu)
 8. 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı resmi gazete yayınlanan işyeri sağşık birimleri ve işyeri hekimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine göre 50 kişi ve fazla işçi çalışan işyerleri için işyeri hekimi bulunduğuna dair yazı.
 9. Sorumlu yönetici belgesi( I.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için )
  ( İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 25. maddesine göre Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. )
 10. Sorumlu yönetici sözleşmesi (I.Sınıf Gayrısihhi Müesseseler için)
 11. Sorumlu yönetici diploması ( I.Sınıf Gayrısihhi Müesseseler için)
 12. İşyeri hekimi sözleşmesi (50 kişiden fazla çalışanı olan işyerleri)
 13. Ek-2 beyan formu
Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz